خرما

خرمای خاصویی

٥,٠٠٠ تومان

خرمای خاصویی

٥,٠٠٠ تومان

خرمای پیارم

٥,٥٠٠ تومان

خرمای پیارم

٥,٥٠٠ تومان

خرمای رَبی

٥,٢٠٠ تومان

خرمای رَبی

٥,٢٠٠ تومان

رطب کبکاب

٨,٩٠٠ تومان

رطب کبکاب

٨,٩٠٠ تومان

خرمای مضافتی

٧,٠٠٠ تومان

خرمای مضافتی

٧,٠٠٠ تومان

خرمای زاهدی

٥,٩٠٠ تومان

خرمای زاهدی

٥,٩٠٠ تومان

خرمای کبکاب-بسته 2 کیلویی

١٥,٩٠٠ تومان