درخت انجیر یکی از پرفایده ترین درختان است که در کتاب های آسمانی نیز از آن نام برده شده است.

"> درخت انجیر یکی از پرفایده ترین درختان است که در کتاب های آسمانی نیز از آن نام برده شده است.

" />
(071) 4221 6520انجیر یکی از مفیدترین درختان