(071) 4221 6520انجير

انجير خودبخود مزاجي دارد و برگ و شيرش نير وي يتُوعي دارند . اگر برگ انجير يافت نشود، شاخه هاي انجير وحشي را بشكنند و بكوبند و بپزند و آبش را بگيرند و از آن افشره سازند چنانكه از ساير گياهان افشره به دست مي آورند، افشره انجير كه منعقد شود و چون عسل گردد ه مقوت عسل است.

گزينش:

انجير خوب در درجه اول سفيد و بعداً سرخ و در درجه سوم انجير سياه آيد . انجير خوب رسيده بسيار خوب و كم زيان است . انجير خشك كنش خوب دارد ليكن خوني كه از آن به وجود مي آيد خوب نيست و بدين علّت است كه تنها خور دنش شپش زياد كند . اما اگر باگر دو يا بادام بخورند كيموس خوب دهد و از همه سبكترانجير سفيد است.

مزاج:

انجير تر كمي گرم و بسيار تر و آبكي است و كمتر فايده دارويي دارد . انجير نارسيده زداينده و سردي بخش است. ليكن شيرش چنين نيست. انجير خشك در اول گرم و در آخر لطيف است.

خاصيت:

انجير خشك و بويژه تند مزه اش بسيار زداينده، رساننده، گُدازنده است . انجير پرگوشت بيشتر رساننده است

و چسبندگي و تكه كنند گي و لطافت بخشي هم دارد . انجير وحشي از انجير باغي تندمزه تر و قوي تر است . انجير از ساير ميوه ها غذايي تر است . اگر خوب برسد تقريباً زياني نمي رساند . انجير بادزا است . در بعضي حالات انجير تندمزه و خشك از حالت زدايندگي پا فراتر نهد و قَرحه آورد . مثلا اگر انجير خشك و برگش را با بيخ مازريون سياه بپزند درمان گري چهارپايان است . افشره و برگ انجير بسيار گرمكن و زداينده و بسيار نر م كننده است و گنديده ها را به سوي پوست مي راند و سبب عرق كردن مي شود و به تصور من به همين علّت است كه خوردن انجير مايه آرامش گرمي بدن مي شود . انجير خشك نيز مواد را به خارج ميراند و سبب عرق كردن شود . شير انجير خون گداخته را بند آرد و خون بند آمده را مي گدا زد. انجير تر به سرعت نفوذ مي كند و به معده مي رسد و در بدن مي پراكند. غذايي كه از انجير حاصل آيد هرچند كه به پرمايگي غذاي گوشت و حبوب نمي رسد اما از مواد غذايي هر ميو هاي پرمايه تر است . افشره شاخه هاي انجير در كنش از شير انجير باز نمي ماند . اگر شير در درو ن منعقد شود آب دو بارصاف شده خاكستر چوب انجير را بخورند مفيد است . آب خاكستر درخت بلوط در كنش از خاكستر آب انجير نزديك است . شراب انجير لطيف و بد خلط است . شاخه هاي درخت انجيركه بسيار لطيف هستنداگر در آبگوشت ريزند گوشت رابزودي مي رساند و از هم مي پاشد . در تخ مير شده انجيرقوتي جاذب هست كه از ژرفا برمي كشد و هرچه كشيده شدآن رابزودي مي گدازد و از بين مي برد.

آرايش:

انجير نارسيده را بر پوست مالند يا ضماد نهند در درمان : خالها، زگيل ها، زگيل مانندها، و بهك مفيد است .

خوردن انجير و برگ انجير رنگ پريده به سبب بيمار ي ها را سرحال آرد . داروي ورم گرم و سست است . دمل را مي رساند و بويژه اگر با زنبق و نَطرون  يا  با آهك و پوست انار باشد داروي كژدمه است . شير ديوانجير ورم بسيار سخت را نرم كند. داروي خنازير و ورم ماهيچه است . آب پز ديوانجير درنرم كردن ورم سخت وخناق و ورم ماهيچه و درمان زياده گوشتيها(توث) مفيد است . ديوانجير، افشره برگش، شيرش بر پوست مالند در زدودن خال كوبيده مفيد،ترك هاي ناشي از سرما را خوب مي كند و اگر با موم و روغن گُل باشد چه بهتر . انجيرفربهي آرد و چربي اي كه انجير به تن مي دهد تحليلش زياد است . انجير ت لخ كه خلط بددارد . يا چنانكه گويند به علّت اين كه زود به سوي طبقه هاي خارجي راهي است و براي زيست زنده ها مناسب است شپش زياد پيدا مي شود.

ورم و جوش:

انجير يا ديوانجير را با آرد جو بپزند و ضماد كنند ورم سخت را نرم كند . انجير نارسيده را بربهك گذارند

يا بر دمل نهند مفيد است كه دمل را مي رساند و بهك را مي زدايد . انجير تر خوردن شايد سبب گري خشك گردد . انجير را آب پز كنند و در گلو گردانند(غرغره)، ورم گلو را از بين ببرد . انجير پخته و پوست انار داروي ورم بناگوش است. انجير وپانيذدرمان كژدمه است . انجير خشك و شي رين براي ورم كبد و طحال زيان آور است . اما اگر ورم سخت باشد . زياني ندارد ونفعي هم ندارد و اگر انجير را با مواد لطيف و نرم كننده مخلوط كنند بسيار مفيد است . ديوانجير در نرم كردن ورم هاي بسيار سرسخت بسيار موثر است.

زخم و قَرحه:

افشره برگ انجير قَرحه آور است . آب پز انجير را باكف خردل بر خارش مالند مفيد است . برگ انجير

داروي قوباء است و جوش هاي (شري)را درمان است . برگ انجير را بر قَرحه هاي داراي رطوبت غليظ نهند مفيد است. آبي كه خاكستر چوب انجير را در آن مكر راست، قَرحه گنديده ديرينه را تنقيه كند و زياده گوشت فاسد را مي خورد. انجیررا با پوست انار بر كژدمه نهند مفيد است . انجير و زاج سبز داروي قَرحه پليدساق است . شير ديوانجير زخم ها را بهم آرد و مي چسباند.

مفاصل:

انجير نارسيده و برگ انجير و برگ خشخاش را با هم ضماد كنند و بر پوست استخوان نهند نافع است .

خاكستر آب دوباره شده اش (مكرر)را مقدار يك اوقيه و نيم تناول كنند درد عصب از بين مي رود.

سر:

انجير تر و خشك از صرع مفيد است . آب پز انجير باكف خردل مخلوط كنند و در گوش چكانند صداهاي گوش را ميخواباند . افشره شاخه انجيرقبل از آنكه برگ از آن سربرزنديا  شير انجير را بر دند ان كرم خورده نهند سودمند است . ضماد انجير ورم بناگوش را درمان كند . انجير نارسيده خشك شود و بكوبند و گردش را بر قَرحه سرپاشند سود بيند.

چشم:

شير انجير مخلوط با عسل در مداواي تيرگي چشم مرطوب، اول آب به چشم آمدن ، كلفت شدن طبقات چشم مفيد است. ماساژ دادن پلك چشم با برگ انجيرزبري و گري پلك را از بين مي برد.

اندام هاي تنفسي:

انجير تر و خشك زبري گلو را از بين مي برد وبا سينه و قصبه الريه سازگارند . شراب (شربت) انجير شير

پستان را ريزش دهد. سرفه مزمن را درمان است و در مداواي ورم شش و نازك ني مفيد است.

اندام هاي غذا:

انجير راه بندان هاي كبد و سِپرز را مي گشايد . جالينوس فرمايد : انجير تر براي معده خوب نيست و انجير خشك بد نيست . اگر انجير را با آبكامه خورند زايده هاي معده را تنقيه كند و حالت تشنگي كه از بلغم شورناشي باشد از بين مي رود . انجير خشك تشنگي آور است . اگر باخاراگ وش باشد داروي استسقاء است . خوردن شربت انجير به نفع معده است و اشتهاي خوراك را كاهش دهد . انجير زود سرازير شود و زود نفوذ مي كند زيرازداينده است . انجير خشك كه زدايندگي دارد براي كبد و سِپرز آماس كرده زيان است . اما اگر ورم سخت باشد زياني ندارد و نفعي هم ندا رد. خوردن انجير ناشتا و بويژه اگر با بادام و گردو باشد در گشادن مجراهاي غذا تاثير شگفت آوري دارد. غذايي كه با گردو مي دهد بهتر از آن است كه همراه بادام مي بخشد . اگر انجير را با خوراك هاي غلظت بخش بخورند بسيار زيان آور است . ديوانجير دشمن سرسخت معده است، غذا يش كم است . لكن اگر ديوانجير با اُشَه ضماد شود، يا شير ديوانجير را با اُشَه ضماد كنند سختي سِپرز را از بين مي برد . همه نوع انجير براي رسيدن مواد مايع به معده موافق نيستند.

اندام هاي راننده:

انجير تر و خشك به نفع كليه و مثانه است . كسي كه انجير بخورد مي تو اند در دفع ادرار درنگ كند .

انجير نمي گذارد مواد ناجوربه سوي روده راهي شوند . افشره برگ انجير دهانه رگ هاي مقعد را باز كند . انجير تر ملين و كمي مسهل است و بويژه اگر با بادام كوبيده خورند مسهلي ملايم است و سفتي زِهدان را نرم كند . انجير را با نَطرون و كاجيره م خلوط كنند و قبل از غذا تناول نمايند مسهل ملين است . شير انجير را با زرده تخم مرغ بردارند زِهدان را مي پالايد، حيض و بول را راه اندازد . تناول انجير با شَنبليله زِهدان را تقويت كند و جمع آورد . بافَيجن و انجير و بويژه با شيرش حقنَه كنندپيچ و درد روده را دوا است وريگ را از كليه بيرون آورد . اگر شير انجير را چند قطره اي در شير بريزند وباشاخه درخت انجيركمي بهم زنند و آن شير را با آب پنير بخورند در اسهال دادن وپالائيدن كليه بسيار موثر است . خاكستر آب دوباره شده چوب انجير را با روغن زيتون مخلوط كنند و مقدار يك اوقيه و نيم از آن سركشند درمان ديسانتري است و اگر آن را ماده حقنَه سازندباز در مداواي ديسانتري مفيد است .

شربت(شراب)انجيركه زداينده و زو درو و زود نفوذ است و زود از شكم سرازير مي شود بول را ريزش دهد و شكم را نرم مي كند.

زهرها:

شيرش را برنيش زده كژدم و رتيل مالند مفيد است . انجير نارسيده  يا برگ سبز انجير را برگزيده سگ

هار نهند مفيد است . ضمادش كه باگاودانه باشد پادزهر دندان راسو است . خاكستر آب مكررچوب انجير تناول شود يا ماليدني باشد پادزهر نيش رتيل است. ديوانجير (جمّيز)خوردني و ماليدني باشد از نيش حشرات نافع است.

منبع: قانون، کتاب دوم